Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Αταλάντη Φθιώτιδας ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»

Ενεργοποίηση ανοικτού προγράμματος Αγ. Σεραφείμ Φθιώτιδας ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»
24 Νοεμβρίου 2008
Επιστροφή Αρχικών Κεφαλαίων λόγω Ματαίωσης του Οικιστικού Προγράμματος Γραμματικού Αττικής ΟΣΜΑΑ «ο Ίκαρος»
18 Μαΐου 2009
Show all

Άμεση Εξυπηρέτηση Μελών με Οικόπεδα Εντός Σχεδίου Πόλης στην Αταλάντη Φθιώτιδας

Η επί 10ετίες ακολουθούμενη τακτική από τον Ίκαρο για  ανεύρεση και οικιστική αξιοποίηση περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως, αποδείχτηκε στην πράξη προβληματική και ουσιαστικά είχε πολύ μικρά αποτελέσματα, με συνέπεια πολλά από τα μέλη μας να αναμένουν να εξυπηρετηθούν πάρα πολλά έτη.

Με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας, αποφασίστηκε να επεκταθεί παράλληλα, η αναζήτηση περιοχών και οικοπέδων εντεταγμένων ήδη στο σχέδιο πόλης. Η προσπάθεια αυτή, απαλλαγμένη από τα δυσεπίλυτα προβλήματα οικιστικής αξιοποίησης των περιοχών, αναμένουμε να αποτρέψει τη ματαίωση προγραμμάτων, που θα προβάλει κατά καιρούς ο Ίκαρος, όπως συνέβη για πληθώρα προγραμμάτων στο παρελθόν.

Είναι ευνόητο ότι, στη νέα αυτή μορφή προγραμμάτων, τα οποία χαρακτηριστικά θα αποκαλούνται “Ανοικτά Προγράμματα”, θα υπάρξει ευχέρεια και ευελιξία στις διαδικασίες αγοράς, καθότι ο Ίκαρος δεν θα απαιτηθεί να αναλάβει την αγορά και αξιοποίηση, μιας ήδη έτοιμης προς οικοδόμηση περιοχής, με αποτέλεσμα να απλοποιούνται οι διαδικασίες, να ελαττώνεται το κόστος αγοράς και να υπάρχει ευχέρεια μεταβίβασης του οικοπέδου εξαρχής σε μέλη της οικογένειας του μέλους μας, εφόσον το επιθυμούν.

Είναι προφανές ότι, ο ρόλος του Ικάρου θα είναι κατά βάση διαμεσολαβητικός και συντονιστικός μεταξύ των πωλητών και των μελών του. Στην ουσία ο Ίκαρος:

  • Θα ερευνά και εντοπίζει κατάλληλες περιοχές.
  • Θα προχωρεί σε έλεγχο νομιμότητας τίτλων ιδιοκτησίας και πολεοδομικής κατάστασης.
  • Θα διαπραγματεύεται για επίτευξη της καλύτερης δυνατόν τιμής και όρους εξόφλησης.
  • Θα γνωστοποιεί την περιοχή στα μέλη και γενικά στις Μονάδες της ΠΑ και ενώσεις αποστράτων, για τηλεφωνική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη περιοχή εντός τακτού χρονικού ορίου.

Στη συνέχεια και με τις πρώτες θετικές ενδείξεις ενδιαφέροντος εκ μέρους των μελών θα σχεδιάζει ενημέρωση με κάθε διαθέσιμο στοιχείο, την οποία θα καταχωρεί στη θέση “Προγράμματα” της ιστοσελίδας του Ικάρου. Τα πληροφοριακά στοιχεία αναμένεται να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε κάθε ενδιαφερόμενο μέλος να μπορέσει να πάρει απόφαση συμμετοχής, την οποία θα γνωστοποιεί στον Ίκαρο, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο “Δεσμευτική Δήλωση” υπόδειγμα του οποίου είναι καταχωρημένο στη θέση “Επικοινωνία” της ιστοσελίδας μας.

Ακολούθως και με την ένδειξη θετικής ανταπόκρισης εκ μέρους των μελών, αιτείται έγκριση αγοράς από το ΑΑΣ και προετοιμάζεται η κατάσταση δικαιούχων και εφεδρικών μελών σύμφωνα με την προτεραιότητα, εκάστου δηλώσαντος, στην επετηρίδα του Ικάρου.

Επιβάλλεται να επισημανθεί ότι, περιοχές οι οποίες ευρίσκονται στο σχέδιο πόλης, κατά κανόνα είναι αξιοποιημένες και τις περισσότερες φορές ευρίσκονται σε υψηλή ανάπτυξη. Το γεγονός αυτό, έχει ενίοτε σαν συνέπεια, την αύξηση της εμπορικής αξίας των οικοπέδων με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η αγορά ολόκληρης (άρτιας) ιδιοκτησίας από άτομο σχετικά χαμηλής οικονομικής επιφάνειας. Πλην όμως, δίδεται η ευχέρεια για οικόπεδα με μεγάλο συντελεστή δόμησης να εφαρμόζεται η μέθοδος της κάθετης ιδιοκτησίας, προκειμένου το κόστος να ελαττωθεί στο ήμισυ, ακόμη και στο τρίτον, δημιουργώντας επομένως συνθήκες οικονομικής επιβάρυνσης ανεκτές για το μέσο βαλάντιο.

Τέλος, γνωρίζεται στα μέλη μας ότι, μετά την αθρόα και ενθουσιώδη εκδήλωση ενδιαφέροντος που επέδειξαν στην πρόταση του Ικάρου για την περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας, ενεργοποιείται από 15-3-2009 το πρόγραμμα «Αταλάντη Φθιώτιδος», λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία που οποίου έχουν καταχωρηθεί στη θέση Προγράμματα της ιστοσελίδας μας. Υποχρέωση των ενδιαφερόμενων μελών είναι η δήλωση συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αποστέλλοντας, προς τούτο, τη σχετική δεσμευτική δήλωση, υπόδειγμα της οποίας έχει καταχωρηθεί συνημμένα στο εν λόγω πρόγραμμα.

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη μας άσχετα εάν έχουν εκδηλώσει αρχικά το ενδιαφέρον τους, να δηλώσουν εγκαίρως την δέσμευσή τους το αργότερο μέχρι τις 15-6-2009.