Εαρινή Ενημέρωση Μελών Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»

Φθινοπωρινή Ενημέρωση Μελών Συνεταιρισμού ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
11 Οκτωβρίου 2016
Ισολογισμός 2016
16 Μαΐου 2017
Show all

Εαρινή Ενημέρωση του ΙΚΑΡΟΥ : Τροποποίηση Ονομασίας & Καταστατικού

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας του Ικάρου με την Αεροπορική Οικογένεια, παρουσιάζεται σήμερα αυτή η συνοπτική ενημέρωση που καλύπτει την δραστηριότητα του συνεταιρισμού το 2016 και τον σχεδιασμό για το 2017, ευελπιστώντας αφενός στην βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας με τα μέλη του και αφετέρου στην προσάρτηση και νέων μελών.

Αναλυτικότερα το 2016 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας του συνεταιρισμού με ΔΣ εκλεγμένο από τα μέλη του, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, όπου το ΔΣ διορίζετο  από το ΥΕΘΑ (από το 1968). Σύμφωνα με το νέο καταστατικό που τροποποιήθηκε καθ΄επιταγήν των Θεσμών, η  εποπτεία της λειτουργίας του Συνεταιρισμού ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρεί τις αρμοδιότητές του μόνο για τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόμησης, τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, έγκρισης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέματα ενέργειας.

Το νέο ΔΣ λειτουργώντας «διερευνητικά» το 2016, προσπάθησε κατά τον καλύτερο και συντομότερο τρόπο να βελτιώσει την οργανωτική δομή και να αυξήσει την κοινωνική προσφορά του συνεταιρισμού προς στην δοκιμαζόμενη αεροπορική οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό διεύρυνε την δεξαμενή των μελών τροποποιώντας εκ νέου το καταστατικό (έγκριση 22-2-17 από το Ειρηνοδικείο Αθηνών), έλεγξε σε βάθος τα οικονομικά του ΙΚΑΡΟΥ με ορκωτούς λογιστές,  προέβει σε λεπτομερή απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων και μετέτρεψε τα λογιστικά του βιβλία σε ΄Γ’ κατηγορίας εφαρμόζοντας πλήρως τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

Από 1-1-2017 Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. λειτουργεί με την νέα  επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.» Ο διακριτικός τίτλος του Συνεταιρισμού είναι : «Ο.Σ.ΜΟ.Σ.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε.» με σήμα την άνωθεν απεικόνιση. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μόνιμοι αξιωματικοί & υπαξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, εν ενεργεία, σε πολεμική διαθεσιμότητα ή εν αποστρατεία. Επισημαίνεται ότι μετά τον θάνατο του μέλους, οι νόμιμοι κληρονόμοι (Α’ βαθμού συγγενείας) μπορούν να παραμείνουν μέλη του συνεταιρισμού με ότι αυτό συνεπάγεται κληρονομούντες την συνεταιριστική μερίδα του αποθανόντος. 

Επικοινωνία με τα μέλη είναι δυνατή Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη 11:00 έως και 13:30  στα γραφεία του ΙΚΑΡΟΥ ή μέσω και της νέας του ιστοσελίδας www. οsmosa.gr. Εγγραφές γίνονται αποδεκτές και ηλεκτρονικά.

Σήμερα ο ΙΚΑΡΟΣ δύναται σύμφωνα με το νέο του καταστατικό να προσφέρει στα μέλη του κατοικίες, άρτια οικόπεδα αστικής ή εξοχικής εκτάσεως για την ανέγερση οικοδομής ή με την οποιοδήποτε τρόπο στεγαστική ή μη εξυπηρέτηση αυτών. Γενικότερα επιλαμβάνεται και μεριμνά για τα ζητήματα στεγάσεως των συνεταίρων. Για την εκπλήρωση των σκοπών του δύναται να προβαίνει ενδεικτικά στις εξής ενέργειες:

α) Στην αγορά ή απόκτηση με άλλο νόμιμο τρόπο και διάθεση αποκλειστικώς στα μέλη του ετοίμων κατοικιών κατάλληλων για τη στέγαση.

β) Στην αγορά άρτιων οικοπέδων ή ακινήτων οικοπεδικής αξίας κατάλληλων για την ανέγερση οικιών,

γ) Στην αγορά οικοπεδικών εκτάσεων για την πολεοδόμηση και  δημιουργία οικισμού και τη διανομή αυτών σε άρτια και κατάλληλα για την ανέγερση οικιών οικόπεδα, βάσει αρμοδίως εγκεκριμένου σχεδίου,

δ) Στην ανέγερση πολυκατοικιών ή οποιουδήποτε ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των συνεταίρων,

ε) Στην απόκτηση ή ανέγερση έτοιμων οικιών σε οικόπεδα των συνεταίρων για την εγκατάσταση αυτών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τις οικείς διατάξεις.

στ) Στην κατάρτιση κανονισμών, εντός των πλαισίων του νόμου, που θα γίνονται αποδεκτοί από τους συνεταίρους στις περιπτώσεις

ζ) Στη σύναψη συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου με διαγωνισμούς ή αναθέσεις, στους οποίους θα ανατίθεται η μελέτη, η τοπογράφηση, ρυμοτόμηση και κατάτμηση οικοπεδικών εκτάσεων σε οικόπεδα και κοινόκτητους χώρους και η ανοικοδόμηση κατοικιών και κτιρίων κοινής χρήσης και ωφελείας, καθώς και η μελέτη και η ανέγερση πολυκατοικιών, τηρουμένων των διαδικασιών  του νόμου.

η)    Στη μελέτη και εκτέλεση των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση και συμπλήρωση των κατοικιών των συνεταίρων ή των ιδιόκτητων κατοικιών αυτών, στη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση έργων κοινής χρήσεως, ωφέλειας και εξωραϊστικών έργων του συνοικισμού και γενικά στη σύναψη συμφωνιών οικοδομικής φύσεως.

θ)    Στην προμήθεια χονδρικώς των απαιτούμενων για τις οικοδομικές ανάγκες των συνεταίρων οικοδομικών υλικών και τη διανομή αυτών στους συνεταίρους, με βάση τις ανάγκες εκάστου εξ αυτών, τοις μετρητοίς ή και επί πιστώσει.

ι)     Στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας με βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς  και εμπορικούς  οίκους  ή άλλους ανάλογους  οργανισμούς  ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά , για την παροχή απευθείας στα μέλη του Συνεταιρισμού και με συμφέροντες όρους οικοδομικών υλικών.

ια) Στην αγορά ή μίσθωση αποθηκών και μεταφορικών μέσων, χρήσιμων για την εναποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των προς διανομή υλικών.

ιβ)  Στη χορήγηση, σε περίπτωση υπάρξεως επαρκών διαθεσίμων κεφαλαίων και εντός των ορίων και περιορισμών που θέτει η Γενική Συνέλευση, δανείων και πιστώσεων στους συνεταίρους με ανάλογες εγγυήσεις.

ιγ) Στη σύναψη πάσης φύσεως δανείων ή αναλόγων συμβάσεων με οποιαδήποτε τράπεζα ή με οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για τη χορήγηση δανείων για την εξυπηρέτηση των αναγκών στεγάσεως των συνεταίρων.

ιδ) Εν γένει μπορεί να προβαίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε σύμβαση, ενέργεια και εργασία που κρίνεται αναγκαία για την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών σκοπών του Συνεταιρισμού, τηρουμένων των διατάξεων του νόμου. Κατά την εκπλήρωση του σκοπού ο Συνεταιρισμός υποχρεούται να προσαρμόζει τα προγράμματά του σύμφωνα με το γενικότερο στεγαστικό και οικιστικό πρόγραμμα του Κράτους, όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται από τους κείμενους νόμους ή τις σε εκτέλεση αυτών εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Αγαπητά μέλη – συνάδελφοι, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας με τα νέα δεδομένα, ως κερδοσκοπική επιχείρηση Ιδιωτικού δικαίου ανακοινώνουμε τα παρακάτω:

  1. To οικονομικό έτος έκλεισε με θετικό πρόσημο στα οικονομικά μας και προετοιμαζόμαστε να αυξήσουμε την τιμή της συνεταιριστικής μερίδας από τα 3 ευρώ που είναι από ιδρύσεως, τουλάχιστον στα 300 ευρώ, εφόσον το εγκρίνει η τράπεζα της Ελλάδος και οι λοιποί συναρμόδιοι φορείς που μας επιβλέπουν με ότι καλό συνεπάγεται για τα μέλη η πράξη αυτή.
  2. Διεγράφησαν όσα μέλη δεν ανταποκρίνονται κατ΄ εξακολούθηση στις οικονομικές των υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. και της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες λογιστικής απογραφής.
  3. Κεφαλαιοποιήθηκαν οι οφειλές κα οι αναλογούντες τόκοι αυτών. Όσα μέλη του προγράμματος Καρύστου δεν ρύθμισαν την οφειλή τους μέχρι 31 Μαρτίου, θα λάβουν ειδοποίηση για ενεργοποίηση των προβλεπομένων νόμιμων ενεργειών διεκδίκησης της οφειλής εκ μέρους του συνεταιρισμού και θα επιβαρυνθούν πέραν των τόκων που προσδιόρισε ο ορκωτός λογιστής και τα όποια δικαστικά έξοδα προκύψουν μέχρι πλήρους εξοφλήσεως της οφειλής.
  4. Η Γενική συνέλευση που θα κάνουμε περί τα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου θα αποφασίσει για νέα σημαντικά θέματα, όπως η συνέχιση της πολιτικής διάθεσης δανείων στα μέλη, η υιοθέτηση νέων στεγαστικών προγραμμάτων σε περιοχή της Αττικής και της επαρχίας (Βόλο, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Καλαμάτα), επιλεγμένες επενδυτικές εφαρμογές και φυσικά την βοήθεια των εν ενεργεία μελών με μία καινοτόμο πρόταση απόκτησης οικίας πλησίον της μονάδας με μορφή leasιng.
  5. Tην τρέχουσα περίοδο υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα 500 τ.μ. στην περιοχή Μηλιών της Β. Εύβοιας με νέα μειωμένη τιμή, (8.000-9.000€), πέντε οικόπεδα στην περιοχή Αετού Καρύστου στην τιμή των 13.500€ καθώς και 4-5 παραθαλάσσια οικόπεδα 800τ.μ. στην περιοχή Πόρτο Λάφια της Καρύστου στην τιμή των 18.000 €.
  6. Επενδυτικός φορέας πρότεινε για λογαριασμό ξένων επενδυτών, την αγορά οικοπέδων από τον οικισμό Καρύστου σε τιμή μεγαλύτερη της αντικειμενικής και φυσικά της αγοραστικής που ισχύει σήμερα. Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να πωλήσουν το οικόπεδο, θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία του Ικάρου αντίγραφο οριστικού συμβολαίου και μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικό Ε-9, φορολογική ενημερότητα, αντίγραφο της ταυτότητας του ιδιοκτήτη, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και να υπογράψουν σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης στον Ίκαρο για να ολοκληρώσει την διαδικασία μεταβίβασης του οικοπέδου τους στον στρατηγικό επενδυτή. Η διάθεση θα γίνεται στον επενδυτή ομαδοποιημένα κατά οικοδομικό τετράγωνο με μέριμνα του ΙΚΑΡΟΥ.
  7. Παράλληλα την περίοδο αυτή αφού ξεπεράσαμε τα προβλήματα που δημιούργησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Κάρυστο με άμεση παρέμβαση στους αρμόδιους φορείς, προχωράμε στην ολοκλήρωση έκδοσης της οικοδομικής αδείας στο παραλιακό κτήμα, την ολοκλήρωση της τοποθέτησης πινακίδων σε όλες τις οδούς, την χλωρίωση του δικτύου ύδρευσης, τον φωτισμό της κεντρικής οδού του συνεταιρισμού με πρωτοποριακής τεχνολογίας φωτιστικά και την τοποθέτηση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας.

Αγαπητά μέλη σύντομα  θα λάβετε το δεύτερο τεύχος της περιοδικής μας έκδοσης «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ» με πολύ αναλυτικότερη πληροφόρηση για όλα τα ανωτέρω και συγκεκριμένες ημερομηνίες τόσο για την ΓΣ, όσο και για τα εγκαίνια θεμελίωσης του Ι.Ν. και του θεματικού αεροπορικού πάρκου στην Κάρυστο. Εκ μέρους του ΔΣ σας εύχομαι «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ».